Wcześniejsze informacje
Utworzył: Barbara Bednarz
2008-03-18 08:24:42

Zalecenia dla potencjalnych beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Minister Rozwoju Regionalnego wydała Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych, które mają na celu złagodzenie lub zapobieżenie skutkom niezgodnych z prawem UE działań benficjentów. Pobierz informację

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PO IiŚ 

 6 marca 2008 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na którym przyjęte zostały m.in. kryteria oceny projektów dla środowiskowych osi priorytetowych programu (osi priorytetowych I-V PO IiŚ). Kryteria wyboru projektów w sektorach środowiska oraz inne załączniki do Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ do pobrania tutaj

Informacje ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów I Osi PO IiŚ

W dniach 28-29 lutego 2008 r. w Dębem odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem szkolenia było przygotowanie wnioskodawców do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach procedury konkursowej. Z uczestnikami szkolenia spotkał się Pan  Maciej Trzeciak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody. Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska kliknij tutaj

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ w dniach 28-29.02.2008 r.

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej "Gospodarka wodno-ściekowa" na szkolenie, które odbędzie się w dniach 28-29 lutego br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr Ochrony Środowiska w Dębem k. Warszawy.

Szkolenie będzie dotyczyć przygotowania projektów z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinasowanie w trybie konkursowym.

Formularze zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd i zakwaterowanie w ośrodku płatne we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego przejazdu autokarem na trasie Warszawa-Dębe-Warszawa. Łączny koszt przejazdu w obie strony ok. 35 zł. Rezerwacji pokoi można dokonywać pod numerem telefonu (22) 7743514 lub adresem e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków UE.

Zaproszenie

Program szkolenia

Zgłoszenie

Informacja Ministerstwa Środowiska  na temat konkursów

Listy projektów kluczowych zostały zweryfikowane

Z 541 projektów na listach kluczowych pozostało 433 - poinformowała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska prezentując wyniki weryfikacji list projektów indywidulanych do Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej przeprowadzonej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podczas konferencji prasowej 1 lutego 2008 r. Więcej infromacji na ten temat oraz zweryfikowana lista projektów kluczowych znajduje się na stronie internetowej MRR pod adresem:  kliknij tutaj 

Zatwierdzono Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 

25 stycznia 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Szczewgółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Dokument został opracowany na podstawie ostatecznego tekstu Programu Operacyjnegoi Infrastruktura i Środowisko przyjętego przez Komisję Europejską decyzją z 7 grudnia 2007 r. oraz propozycji przedstawionych w trakcie konsultacji przez właściwe ministerstwa sektorowe, pełniące rolę instytucji pośredniczących w systemie POIiŚ. Dokument wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: kliknij tutaj 

Spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe osie priorytetowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniach 10-11 stycznia 2008 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Arłamów" odbyło sie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Instytucji Wdrażających środowiskowe osie priorytetowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem spotkania było przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z wdrażaniem POIiŚ. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń w związku z realizacją programu celem wypracowania jednolitego systemu wdrażania działań  w ramach osi środowiskowych. Szczegółowy program spotkania poniżej.

Agenda                             Zdjęcia ze spotkania

Największy polski program zatwierdzony przez Komisję Europejską

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznyc prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizacje programu wynosi prawie 28 miliardów euro. Budżet całego programu łącznie z wkładem krajowym to 37,6 miliardów euro.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem : kliknij tutaj

Podpisanie porozumienia dla I i II osi POIiŚ

25 czerwca br. podczas Nadzwyczajnego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Lublinie, nastąpiło podpisanie Porozumień ws. realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) pomiędzy Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla POIiŚ a szesnastoma WFOŚiGW - Instytucjami Wdrażającymi w tym Programie.

Na mocy porozumień WFOŚiGW będą pełnić rolę Instytucji Wdrażających dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa oraz Osi Priorytetowej II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, których wartość nie przekracza 25 mln euro.

Porozumienie określa podział zadań związanych z realizacją inwestycji w infrastrukturę ochrony środowiska, współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w zakresie zawierania umów o dofinansowanie, wypłat środków, monitorowania realizowanych projektów, sprawozdawczości i kontroli.

Konsultacje projektu prognozy oddziaływania na środowisko Indykatywnego wykazu dużych projektów dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło 8 czerwca 2007 roku konsultacje społeczne dotyczące projektu prognozy oddziaływania na środowisko Indykatywnego wykazu dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zmianami).

Na 22 czerwca br. planowana jest konferencja dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Indykatywnego wykazu dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe informacje odnośnie do miejsca oraz agendy zostaną podane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. kliknij tutaj

Obowiązuje już większość zapisów znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych

W maju 2006 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki nowelizacji wprowadzono nową procedurę uproszczoną dla zamówień od 6 tys. do 60 tys. euro, złagodzono zasady przetargów o wartości powyżej 60 tys. euro i uporządkowano zasady dotyczące postępowań protestacyjnych i odwoławczych. Nowe przepisy się sprawdziły - proces udzielania zamówień jest teraz znacznie krótszy, zmniejszyła się też liczba odwołań. Nowelizacja usprawniła proces realizacji projektów, przyczyniając się tym samym do lepszego wykorzystania unijnych funduszy.

System zamówień publicznych, obowiązujący w Polsce, jest nadal bardziej restrykcyjny od unijnego, dlatego procedury wymagają dalszej decentralizacji. Widoczne są pozytywne efekty stosowania znowelizowanej ustawy, a jednocześnie nie stwierdzono dotychczas nadużyć, wynikających z mniej restrykcyjnych przepisów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowało się na kolejny krok w kierunku dalszej liberalizacji procedur i przygotowało kolejną nowelizację ustawy, której większość nowych przepisów obowiązuje od 11 czerwca br.

Wprowadzone zmiany mają zapewnić szybszą i sprawniejszą absorpcję funduszy europejskich. Zwłaszcza, że w latach 2007-2015 Polska będzie miała do wykorzystania 67,3 mld euro, czyli ponad pięciokrotnie więcej środków niż w okresie 2004-2008. Nowelizacja przepisów Prawa zamówień publicznych będzie miała także pozytywny wpływ na przyspieszenie realizacji projektów związanych z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych:

• Procedury przetargowe nie będą stosowane, jeśli wartość zamówienia nie przekroczy 14 tys. euro. W tym zakresie zamawiający będą zobowiązani do zapewnienia równego traktowanie podmiotów oraz zachowania reguł konkurencji

• Podniesienie progu, poniżej którego będzie stosowana procedura uproszczona. Próg 60 tys. euro zostanie zastąpiony progami wynikającymi z prawa wspólnotowego i będzie uzależniony od rodzaju zamówienia i zamawiającego (137 tys. euro w przypadku administracji rządowej, 211 tys. euro w przypadku samorządów i 422 tys. euro przy tzw. zamówieniach sektorowych). Przyjęcie takiego rozwiązania zmniejszy obciążenia biurokratyczne przy udzielaniu zamówień o mniejszej wartości oraz przyspieszy udzielanie zamówień. Wykonawcy nie będą mieli możliwości wnoszenia odwołań i skarg, jednym środkiem ochrony prawnej będzie protest

• W postępowaniach od 14 000 euro do progów unijnych zamawiający będą samodzielnie zamieszczać wszystkie ogłoszenia wyłącznie w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie ogłoszenia są przekazywane Prezesowi UZP, a dzięki rezygnacji z pośrednictwa Prezesa UZP ogłoszenie będzie dostępne już tego samego dnia

• Przewiduje się liczne rozwiązania ułatwiające udzielenie zamówienia (m.in. krótkie terminy składania ofert, możliwość odstąpienia od powołania komisji przetargowej)

• W przypadku zamówień powyżej 137, 211 i 422 tys. euro, będzie możliwość odwołania się do nowej instytucji – Krajowej Izby Odwoławczej. Zastąpi ona obecnie działający arbitraż, który jest krytykowany m.in. za niejednoznaczne orzecznictwo

• Rozszerzeniu ulega obowiązek uzupełniania brakujących dokumentów lub dokumentów zawierających błędy. W obecnym stanie prawnym obowiązek ten dotyczy wyłącznie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W wyniku nowelizacji obowiązek ten będzie dotyczył również dokumentów tzw. przedmiotowych, czyli potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

• Do zwiększenia zasady jawności mają przyczynić się zmiany nakładające obowiązek przekazywania przez zamawiającego wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty nie tylko informacji o wykonawcy, którego ofertę wybrano, ale również nazw wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z oceną złożonych przez nich ofert. Informacje te będą udostępniane na stronie internetowej, a w postępowaniach o wartości od 10 000 000 euro (dla dostaw lub usług) i 20 000 000 euro (dla robót budowlanych) będą dodatkowo przekazywane Prezesowi UZP oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego

• Nowelizacja wprowadza wyraźną regulację pozwalającą zamawiającemu na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający poinformuje przed upływem tego terminu o wyborze oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie

• Doprecyzowaniu ulega w projekcie termin zakończenia kontroli przed zawarciem umowy (kontroli uprzedniej). Proponuje się, aby za zakończenie kontroli równoznaczne ze stwierdzeniem braku naruszeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznawać także nie doręczenie przez Prezesa UZP zaleceń pokontrolnych w określonych ustawowo terminach. Nowym rozwiązaniem jest ponadto przeniesienie kompetencji do opiniowania zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych należącej obecnie do Rady Zamówień Publicznych (organu opiniodawczo-doradczego Prezesa UZP) do kompetencji tworzonej Krajowej Izby Odwoławczej, z jednoczesnym skróceniem terminu na wydanie opinii z 30 do 15 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zamawiający będzie miał możliwość zawarcia umowy i udzielenia zamówienia w szybszym niż obecnie terminie.

Najistotniejsze zmiany w ustawie dotyczą rozpatrywania odwołań. Mają one na celu zwiększenie profesjonalizmu osób rozpoznających odwołania, a także podwyższenie jakości wydawanych przez nich orzeczeń i jednolitości orzecznictwa. W tym celu rezygnuje się z rozpoznawania odwołań przez arbitrów i odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących sądu polubownego. Tworzy się zatem w miejsce arbitrów nowy podmiot – Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Będzie ona składać się z nie więcej niż 100 członków orzekających zawodowo, mających wyłącznie wykształcenie prawnicze i co najmniej 5-letnie doświadczenie.

Członkowie Izby będą powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego egzamin pisemny (sprawdzający ich praktyczną i teoretyczną znajomość przepisów związanych z udzielaniem zamówień) oraz rozmowę kwalifikacyjną. Członkostwa w Izbie nie będzie można łączyć z innym zatrudnieniem ani wykonywaniem innych zajęć zarobkowych z wyjątkiem działalności naukowej i naukowo-dydaktycznej. Naruszenie obowiązków członka Izby i uchybienia godności zawodowej będą powodować odpowiedzialność dyscyplinarną. Organami Izby będzie Prezes (kierujący jej pracami) i wiceprezes Izby oraz zgromadzenie ogólne.

Członkowie Izby będą wynagradzani, podobnie jak obecnie arbitrzy, z dochodów uzyskiwanych z wpisów z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych, gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Większość zapisów ustawy wchodzi w życie 11 czerwca 2007 r.

Natomiast art. 1 pkt 43 lit. b i d oraz lit. e w zakresie art. 154 pkt 17-19, art. 1 pkt 44, art. 1 pkt 48, 49 w zakresie art. 172-176, art. 1 pkt 51, 52 w zakresie art. 184 ust. 2-6, art. 185-193a i art. 1 pkt 53-55 wchodzą w życie 12 października 2007 r.

Art. 1 pkt 49 w zakresie art. 176a i art. 7 ust. 1 obowiązują od 26 maja 2007 r.

Pobierz plik: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11 maja 2007 r., nr 82, poz. 560)

I runda negocjacji Programu Infrastruktura i Środowisko z Komisją Europejską

W dniach od 14 do 15 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Podsekretarzy Stanu Jerzego Kwiecińskiego oraz Janusza Mikuły. Komisję Europejską reprezentowała delegacja, której przewodniczył Jean-Marie Seyler, Dyrektor DG Polityki Regionalnej.

Na 198 przekazanych uwag i rekomendacji zdecydowaną większość udało się uzgodnić w czasie spotkania.

Podstawowe kwestie, które będą nadal podlegały dalszym negocjacjom to:

• sugerowane przez KE przesunięcie budowy drogi S19 z PO Infrastruktura i Środowisko do PO Rozwój Polski Wschodniej;

• zwiększenie zakresu wsparcia finansowego dla połączenia kolejowego Rail Baltica;

• likwidacja priorytetu IX Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej oraz przeniesienie środków wraz z projektami do priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T.

W chwili obecnej trwają konsultacje z Komisją Europejską na poziomie roboczym oraz toczą się prace nad uzupełnieniem zapisów PO Infrastruktura i Środowisko zgodnie z postanowieniami podjętymi podczas spotkania negocjacyjnego. Kolejne formalne spotkanie negocjacyjne jest planowane na połowę lipca br.

Zatwierdzenie NSRO

Komisja Europejska zaakceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Fakt ten został ogłoszony podczas konferencji „Silne regiony – budowanie mostów dla Europy”, która odbywa się w dniach 9 – 10 maja w Hof (Bawaria). Tym samym Polska znalazła się w grupie 10 państw członkowskich UE, które osiągnęły już porozumienie z KE w sprawie NSRO.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to podstawowy dokument przygotowywany przez każdy kraj członkowski UE, określający krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze w okresie programowania 2007 – 2013. Zatwierdzenie NSRO przez KE stanowi wymóg prawny przyjęcia programów operacyjnych na lata 2007 – 2013.

Wszystkie państwa członkowskie przesłały już Komisji Europejskiej swoje NSRO. Polska przekazała ten dokument w formie elektronicznej 7 grudnia 2006 r., jako ósmy z dwudziestu siedmiu krajów członkowskich. Warto jednak zaznaczyć, że wyprzedzające nas kraje należą do najmniejszych w Europie, mają do dyspozycji najmniej środków unijnych, więc i ich Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia są dokumentami znacznie mniejszymi. Na tempo przygotowania NSRO duży wpływ miały też konsultacje społeczne, na które w tak dużym kraju jak Polska należało poświęcić kilka miesięcy.

Pierwszymi krajami, których NSRO zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską były: Malta (20.12. 2006), Grecja (28.03.2007) , Austria (04.04.2007), Dania (16.04.2007) i Litwa 26.04.2007). Podczas konferencji w Hof dołączyło do nich pięć kolejnych państw członkowskich: Niemcy, Polska, Hiszpania, Cypr oraz Węgry.

Podsumowując, już dziesięć krajów członkowskich uzgodniło z Komisją Europejską swoje NSRO. Łączna wartość środków wspólnotowych dla tych państw wynosi ok. 160 mld euro, co stanowi blisko połowę środków unijnych przeznaczonych na realizację polityki spójności w latach 2007 - 2013. W najbliższym czasie zakończona zostanie procedura zatwierdzania przez Komisję Europejską NSRO pozostałych siedemnastu państw członkowskich.

W okresie programowania 2007 – 2013 Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Spośród 347 mld euro przeznaczonych na ten cel, ponad 67 mld euro zostało przyznane Polsce. Łącznie z współfinansowanie krajowym, kwota ta wynosi 85,6 mld euro.

W konferencji w Hof, zorganizowanej przez Prezydencję niemiecką we współpracy z Komisją Europejską, uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz eksperci do spraw polityki regionalnej. Polskę na konferencji reprezentuje Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka.

Podpisano porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

11 kwietnia br. podczas spotkania z okazji podpisania porozumień w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) między Ministrem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej PO IiŚ oraz Ministerstwem Środowiska reprezentującym Instytucję Pośredniczącą dla PO IiŚ.

Na podstawie podpisanego porozumienia oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Zarządzająca przekazała instytucjom pośredniczącym realizację zadań w zakresie wdrażania poszczególnych osi priorytetowych w ramach POIiŚ.

Minister Środowiska pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla pięciu priorytetów PO IiŚ:

• Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 2,7 mld euro;

• Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 1,2 mld euro

• Priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 545 mln euro;

• Priorytetu IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 200 mln euro;

• Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 89,8 mln euro

1 marca 2007 roku, rozpoczęły się konsultacje społeczno-gospodarcze Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, przewidzianych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 23 kwietnia 2007 roku.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji wszystkich środowisk na temat zapisów zawartych w ww. wykazie. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Z pełną treścią Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, przewidzianych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/projekty/

 

Zmienił: Marcin Pasieka
2008-05-08 10:44:39